خبر مربوط به افتتاح مرکز دیالیز اسپید شاهد - سمنان اردیبهشت 97